Botníček

Botníček je vývojové prostředí rozšiřující možnosti řízení dialogu v jazyce AIML. Jde o zajímavý výsledek mé bakalářské práce, vedené na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Jazyk AIML vznikl jako nástroj na tvorbu jednoduchých konverzačních agentů. Proto postrádá některé z vlastnosti pokročilých dialogových systémů. Jednou z nich je podpora pro řízení dialogu. Ta je přitom užitečná v mnoha aplikacích, v nichž byl jazyk díky své popularitě nasazen. Práce řeší problém implementace řízení dialogu v čistém AIML. A to nasazením rozšířených přechodových sítí při návrhu a generování zdrojového kódu. Jejím výsledkem je vývojové prostředí, které podporuje zvolený postup, a podstatně tak usnadňuje návrh složitějších robotů, aniž by bylo nutné uchýlit se k rozšíření standardního interpretu.

The AIML language was created with a goal of authoring of simple chat bots. Therefore it lacks some of the features of advanced dialog systems. One of them is the support for dialog management, which is beneficial in many applications that the language has already spread into due to its popularity. This thesis solves the problem of dialog management implementation in pure AIML by using the augmented transition networks in design and code generation. It results in a development environment that supports the chosen solution, thus facilitating the design of more complex bots, while maintaining compatibility with standard interprets.

Její text, zdrojové soubory a další náležitosti jsou k dispozici na univerzitních stránkách ZDE.

Plakát práce

Plakát práce